Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
legarage vijfentwintigjaarhetinstituutuKommjoopBkhkkroldtmmmoormkoKld voordenieuwegeneratie nhoudopagerechten98Ormbnmord101Blomkoolmoumomanlnkaaar102Pzzatonn105vop106trrnndnlr109Ounmur110CaaraladLgara113taraaranmakrl114suhandoradmwayub116Padpon119ecarolaBourunonn121ecaroPrdu122taraaranonnnor125grookpalnnzuurkool13inldn15Drauraur17joop21wm126Hlboncaakrum129CodPcaoaucoco130Krsaurn133Coqullmblodor134Kablaumarmbalcumaol137sakararLgara140groordndnbor143Blanqudau144Boulacll147Poulnorkpanhror151varknpoomzzrknmorl152Kalukadnpalnmpura155saoyard25ern29grbn31Znnznordn41graaznan157ilfoan158Blanc-manr161Bounyndou162Crmbrl164CrmbrlMolnaar167warmchocoladpuddn168Drlasrand171Canardlapr175enPluch176Orn-oncparl179Kkkrndloo180Orbmburraa183Coqullmpompon184Karlmmacrm187Kaaar188Barcpond43Lbramcorum64Kun92enondrlkprk95Ch rkDk ldtolbDmoozhddmohl.HozouuLgdhbbbOopoklkzoumpartnerincrimewmkhoubhdooltkkpddruydlhflmmdhoc.ikzoud.emtkhddoujopdzudcoudulhoodhddwmhpdoudhuzoublkllopbzhlkhdhmdzhkoobkk.Zolzdkzoud.nudoozhd.OdhmomblldkolbdBldbopholzopdhookbkm.godzdkzoblklhohdlwmhmooozodkzksommkldbld.ikkoduzooppchcdCDmhdlplkllbdopoudwmbulzoukull.tokmkdldudldMchloudmvohdhpdzooddcdHmdozld.DmhulbdchhduoudcmuypbmlludkuCmlol.Mkduuhuc.q.hllmuodm.allhuddkldmlhdkluopdmuCldlodbkdkukmodkhoudmuuplllkopdpcpckbchl.DzdklkzzolP.Pldohooodokduoobld.Dbookzch.ikkoch.inleiding13 zienengezienwordenzienengezienwoRden31 guyCharlmatouelkuihzklkomjhlm.Bjmjlddkodhoudodcocmmjlc.Dcocbulmpkkomjdloohbdjdchdkljpjoipcpojdmohodbjmhbb.Mjlczjdookljdhoodldddkuhodzkdo.Zjomodudmmhupchpoduc.eudldhdlldpclkhblzojlmzjbdj.aljkoopkzjchmpbjoudhmlbjjuo.echmpzozulbkmmouzojlpldduppljl.Bjlkpojooklddchmpljdodoommlumm2oDlmlldldjddzjlpldhbomdHuKu.Hhoolmkmdpmdmlzjjmkblcdblc.BlpmchmpblcdblchkloudmoohuChlmjodkmukSroHrmavhbkmsomzjdlkmdLg.aljdhbumpoodljdhldhllzjzoozhodllkkoz.Hjbomdomzjmolookmpodzousohhbbtodzdzkomkmhkljkujlmch.Lochsoolblomldodkkookdhldzjdhmhdood.eodmzchzldldzkoosoHm.Zjpldoodkukhbbhmdjuz.Hjlddopdhhjbkhdzchchudddljddujdmdpcd.Mluopklmdocumozjloldcplkuz.eoobldoomookmoobld.vhbbjhbbdkmzopu.RobrtKraborsomchmdkokrobzomdduculnoblpjmddzjljdhdoom.Hjoocyclopdchchodldllmkhu.tdolomdhdkuk.nmodlodouhohdk.OobobjzjdoudhuPlhLooapldooldjdldmlhoopuLCchdOBuludoodmoomdhj.OokhpuzamlHolmochzjookmchp.Kbodoold.ikbodhjdbokKyratCatOkkdupoklculuu.vodubuddkmzlchldlmpjzou-ppjbkchudpclpomfmbzooozooo.HldmholzlmdopdljljdkmodmodowjhldhouddculuuoozomoljklukkkuchbjKyCzjoooudjkljhljdozd.ZobpldoodumbbjhzjesthrdHrOmhlamdmnoodkublkdBbehchhbuou.ZjchldhoruduchoosdljkMuumkochoochldjhoohmuumddohkujldoom.ikhbljdhloodookomdzdzldkjkophlhlkmkpookkulmpllmljkjdochookuuduhk.ikkochhchldjdochmoollkhokjlzjkddkkuommBnooll...zgRAAggezienegASTen41 kunstesthrdHr KUnST65BramBogart ingredinten1LBIETENSAP4ELDIJONMOSTERD6PLATTEZEEUWSEOESTERSbereidingReduceerhetbietensaptothetstroperigisenvoegdemosterdtoe.afwerkingDruppelvoorzichtiginelkeoestereenkleinbeetje1druppelvandebietenmosterdenserveer.98JOOPBRAAKHEKKEOestersmetbietenmosterdIkleesveelculi-tijdschriftenelkedagsleeptmijnpartnerWimerwelnmeenaarhuis.Hetisbelangrijkzetelezenjeblijftopdehoogtevandenieuwstetrendsenjeweethoeerthuiswordtgekookt.Ookbrengthetjeopideenzoalsditrecept.HetzoetindebietgaatmetbehulpvandeDijonmosterdeenprachtigeverbindingaanmetdeoester.IkgebruikhiervooruitsluitendplatteZeeuwseomdatdieoesterseenverborgenzoetjehebben.Maarhetkannoggekker.Ikzagopeendageenstaartjepinotnoirstaanendachtkomdatslokjeisvoormijernietbijnadenkenddathetrodewijnwas.Ikvielbijnavanmijnstoelrodewijnbijeenoester...Hetaardsevandebietmatchtewonderwelmetdepinotnoirenookhetzoetjehielpmee.Diebiettochooitvolksvoedsel. CoquillesmetbloedworsteneenvinaigrettevanlinzeningredintenVOOR4PERSONENCOQUILLESMETBLOEDWORST8COQUILLESINDESCHAAL300GBOUDINNOIRZOUTPEPERPOMPOENCRME1FLESPOMPOEN2TEENTJESKNOFLOOKENKELETAKJESTIJMPEPERZOUTOLIJFOLIE500MLSLAGROOMLINZENVINAIGRETTE2SJALOTTENOLIJFOLIE150GGROENEDUPUYLINZEN300MLGEVOGELTEBOUILLONPEPERZOUTEVENTUEELMOSTERDPETERSELIEGEHAKTSJALOTJEGEHAKTSHERRYAZIJNGARNERINGENKELTAKJESKERVELbereidingCOQUILLESMETBLOEDWORSTHaaldecoquillesbijuwavorietevisboeroeventueelbijdegroothandelenvraaghemohijdezevooruwilschoonmakenalsudatlastigvindt.Snijddebloedworstinplakjesbestuizelichtjesmetbloemenzetwegtotdeawerking.POMPOENCRMESchildefespompoenmeteendunschillerenverwijderdezaadlijsten.Snijddepompoeningelijkestukkenendoedezeineenovenschaalmetdegekneusdeknofookenkeletakjestijmwatzoutenpepereneengoedescheutolijolie.Roosterdepompoengedurende30minutenindeovenbijeentemperatuurvan150Ctothijmooigoudbruinengaaris.Brengdeslagroomaandekookvoegdaardegeroosterdepompoenaantoelaatdatevenzachtjesdoorkokenendraaierdaneencrmevanindeblenderoverwerknaarvoorkeurtoteengrovepuree.LINZENVINAIGRETTESnipperdesjalotenruitdezelichtjesaaninwatolie.Voegdelinzentoeevenalsdegevogeltebouilloneneenpaargoededraaienuitdepepermolen.Stoodelinzenzachtjesgaarenlaatzeinhetvochtakoelen.Voegeventueelnogeensnuzouttoewantdantrektdesmaakermooiin.afwerkingBakdecoquillesineenlichtgeoliedepanschroeizemooiaannkantdichtenbestrooideschelpdierenmetwatzoutenpeperzodrazeuitdepankomen.Laatheelevenrustenineenwarmeovenca.60C.Bakdebloedworstomenomineenpanenmaakameteenklontjebotervooreenmooienootsmaakbeurrenoisette.Maakondertussendevinaigrettea.Neemperpersoonongeveereeneetlepellinzendoedaareengoedescheutolijoliebijennaarsmaakeenlepeltjemosterdwatgehaktepeterselieeneengesnipperdsjalotje.Maakameteenmooieazijnliestsherryenwatzoutenpeperalsheteenbeetjeindeschitzitmaaktdatnietuit.Zetopeenbordeenstreepvanpompoencrmeenlegdaardecoquillesenbloedworstomenomop.Dresseervervolgensdelinzenmetdeaanhangendevinaigretteengarneermetwatkervel.Tipbijonskomenetenmagnatuurlijkook.Identiteitiseenheiligwoordinhetkookvak.ErwordtwatagekopieerdenookalishetthebestfatteryvolgensMlleChanelietseigensisnooitweg.Wittezachtecoquillesmetkrokantgebakkenbloedworstenzachtzurelinzenalsbrug.Eriscalvinistischebloedworstenkatho-liekedenwordtmetboekweitmeelgemaaktdeanderezonder.Vetenbloedzijnhierdebindmiddelenendiemoetjedelicaatbehandeleneenbeetjepauselijk.RUBENDEKKER133 GeroosterdeeendenborstmetaardknollenensaucegribicheingredintenAARDKNOLLEN500GAARDPEER500GROSEVALAARDAPPELENOLIJFOLIEPEPERENZOUTEENDENBORST2EENDENBORSTENSAUCEGRIBICHE1EI1ELMOSTERD200MLOLIJFOLIE1ELDRAGONGEHAKT1ELPETERSELIEGEHAKT25GZUREAUGURKGEHAKT1SJALOTGESNIPPERD25GKAPPERTJESGEHAKT50MLRODEWIJNAZIJNPEPERENZOUTbereidingAARDKNOLLENSchildeaardpeerendeaardappelenensnijdzeinvierenvoegeenkleinbeetjeolijoliepeperenzouttoe.Legeenstukvetvrijpapieropeenroosterplaatshierdeknollenopengaarzegedurende25minutenindeovenbijeentemperatuurvan200C.EENDENBORSTSnijdondertussendeeendenborstenduninopdehuidkantenlegzedroogindepanoplaagvuurzodathetvetlangzaamkanuitbakken.Legdeeendenborstenvervolgensopeenovenplateauenlaatcirca5minutenindeovenrustenbijeentemperatuurvan170C.Haaldeeendenborstenuitdeovenenlaatnog10minutenrusten.Trancheerhetvleesvervolgensindunneplakken.SAUCEGRIBICHEKookheteihard10minuten.Splitsheteigeelvanheteiwitwrijheteigeeldooreenfjnezeevoegdemosterdtoeenmonteerdesausmetolijolie.Hakheteiwitinkleinestukjesenvoegdittoeaandesausmetdekruidenaugurksjalotendekappertjes.Maakametderodewijnazijnenbrengopsmaakmetpeperenzout.afwerkingDresseeropeenborddeeendenborstmetdegeroosterdeaardknollenenvoegdesaustoe.140PIETERDAMENHijwasenigetijdche-kokinLeGarage.IkkendehemallangerhijsolliciteerdebijmetoeniknoghetGardenHotelRestaurantDeKersentuinbestierde.HijzatvoormijnbureaumetzijnhandenverborgenindemouwenvanzijntruivreemdIkdachtdathijwataandiehandenhadhandendiejezonodighebtindekeukenmaargelukkignietsaandehand.Hijwasverlegenookdaardoorwatnorsnietergtoegankelijk.TochzagikdewarekokinhemenikhebhetgoedgezienWarekokswordengeborenennietgemaakt.Zehebbenietsoerseenkernietsvanno-nonsensedatzagikinPieterendatzieiknog.Zijnstijlvankokenbevaltmeeerlijktothepointweinigwat-er-niet-toe-doet.Mooievollesmakengevoelenemotievervatintechniekendiejewelkuntleren.Dewarekokiseenartiesthijkooktnaarzijnpersoonlijkheidjeproetzijnidentiteit.Eenvoudwint DessertlaStreisandingredintenSUIKERKAPJE300GISOMALTSUIKERVERKRIJGBAARBIJKOOKWINKELSFRUITSALADEHOEVEELHEDENNAARINZICHTBEHOEFTEFRAMBOZENAARDBEIENAALBESJESCOINTREAUMUNTGARNERINGMARIABISCUITJEAMANDELSPIJSMONCHOUATSINACRESSVANILLE-IJSbereidingSUIKERKAPJESmeltdeisomaltsuiker.Neemeenschaaltjeenplaatsditondersteboven.Laatdegesmoltensuikeralslingerendoverenomhetschaaltjedruipen.Wacht10minutentotdatdesuikerisagekoeldenverwijderhetsuikervormpjevoorzichtigvanhetschaaltje.FRUITSALADESnijddemuntragjn.DoehetruitineenbekkenenmarineermetdemuntendeCointreau.afwerkingSmeereenlaagjeamandelspijsenwatMonchouopeenMariabiscuitje.Dresseerhetruitopeenmooibordenmaakhetgeheelametwattakjesatsinacresseneenbolvanille-ijs.PlaatstenslottehetsuikerkapjeenserveermethetMariabiscuitje.168JOOPBRAAKHEKKEJeroenKrabbbeldeoikvoorBarbraStreisandwildekoken.IkkonhetnietgelovenMijnicoonmijnangelvandeshowbizzMaartotmijnverbazingzekwam.WatschoteljeLaStreisandeigenlijkvoorOmdaarachtertekomenmoestereersteenheelcordonvanbetwetersdoorbrokenworden.TochkwamiksteedsdichterbijdepersoonStreisandjuistomdatikmewaarschijnlijkopsteldealsderestaurateuropdeachtergrond.WetendedatAmerikanendolzijnoponzegeschiedenisverteldeikhaardatEscoeralsgrootchegerechtennaarwereldsterrenvernoemde.Zebegreepmijngesteenwasgeraakt.Wijcreerdeneendessertmetroodruitzeisnamelijkdolopberries.Naafoopkusttezemijhetwasgeweldig.Etenendrinkenverbindtoveralterwereld.